Pomohli jsme

Náhradní plnění vzniklo jako jedna z možností splnění povinného podílu OZP.

Umožňuje firmám, které mají více jak 25 zaměstnanců, splnit tuto povinnost náhradně.

Zároveň pomáhá k uplatnění OZP osob na pracovním trhu.

Odebráním služeb v rámci náhradního plnění tedy docílíte hned několika výhod:

1. Splníte povinný podíl

2. Podpoříte zaměstnanost OZP osob

3. Zefektivníte chod své společnosti

4. Optimalizujete náklady

Náhradní plnění

Důvody, pro které vzniklo pro firmy NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Aktualizováno 1. 2. 2016

Náhradní plnění povinného podíluStejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu. Riziko postižení v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady existuje u každého občana a roste s přibývajícím věkem. V České republice je přibližně jeden milión občanů se zdravotním postižením. Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouhodobý nebo trvalý stav, který již nelze léčbou zcela odstranit.

Pro takto postižené osoby je tedy obtížné zapojit se do pracovního procesu bez toho, aby jim nebyly přizpůsobeny pracovní podmínky, které by jim umožnily pracovat. Je pochopitelné, že bez spolupráce vedoucích pracovníků firem nelze těmto lidem pomoci, aby si zaměstnáním polepšili v životní situaci, aby si mohli vytvořit podmínky k životu, který by byl přijatelný k postižení, kterým osoby trpí.

Český statistický úřad provedl šetření situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zaměstnávání důchodců. Výsledek není i dnes uspokojivý přesto, že se situace neustále vyvíjí k lepšímu. Většina zaměstnavatelů odmítá zaměstnávání osob se zdravotním postižením a to z různých důvodů.

Výhody zaměstnávání zdravotně postižených osob a invalidních důchodců

V letošním i v příštím roce platí, že podnikatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen poskytnout zaměstnání invalidním důchodcům a osobám se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4 %. Tak je to uvedeno v zákoně č. 435/2004 o zaměstnanosti. Zaměstnávání zdravotně postižených osob s sebou přináší finanční úlevy pro podnik. Např. dosud úleva na dani při zaměstnání zdravotně znevýhodněné osoby nebo osoby těžce zdravotně postižené. Nemůže-li podnikatel tento zákon splnit, nabízí se mu možnost odebírání náhradního plnění.

Možnosti uplatňování náhradního plnění

Jsou tři možnosti, které umožňují splnit zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 – tzv. náhradní plnění:

  • Zaměstnat osobu se zdravotním postižením, invalidních důchodců či důchodců
  • Odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50 % zdravotně postižených osob a důchodců
  • Penále - Odvést povinný podíl do státního rozpočtu

Poskytovatel náhradního plnění kvalifikovaně pomáhá řešit situaci firmám, které z jakéhokoliv důvodu nemohou zaměstnávat postižené osoby a důchodce. Nabízí jim řešení odebíráním náhradního plnění různou formou. Např. odebíráním výrobků z dílen, kde pracují tělesně postižené osoby a důchodci, odebíráním služeb od poskytovatele náhradního plnění nebo přímým zaměstnáváním těchto zdravotně postižených osob. Poskytuje možnosti zaměstnávání ve svých úklidových, strážných či administrativních službách. Nabídka zaměstnání je vždy skloubena se zdravotní možností tělesně postiženého uchazeče, nebo je vytvořeno prostředí, kde se uchazeč může pohybovat a tak neohrozí své zdraví a nezhorší své postižení.

Změny zákona 435/2004 o zaměstnávání v roce 2012 – náhradní plnění

Z důvodu zneužívání tohoto zákona některými firmami, došlo v roce 2012 k úpravám využívání náhradního plnění. Dne 22. 11. 2011 tyto změny byly podepsány prezidentem republiky s účinností od 1. 1. 2012. Tyto změny stále platí.

  • Od 1. 1. 2012 došlo k omezení celkového objemu, který mohl zaměstnavatel osob se zdravotním postižením – v rámci tzv. náhradního plnění, fakturovat. Nově se zavedl limit ve výši 36násobku průměrné mzdy (průměrná hrubá měsíční mzda za 1-3 kalendářních čtvrtletí), orientačně tedy částka cca 870.000,-Kč, kterou bude schopen na každého svého zaměstnance v součtu všem svým odběratelům v daném kalendářním roce fakturovat. V roce 2011 žádný limit neexistoval.
  • Předchozí cenové relace přestaly být platné. Společnosti, které nabízely náhradní plnění prostřednictvím více subjektů, už nejsou schopny i nadále zachovat stejné cenové nabídky. S ohledem na změnu v rámci státních dotací, a nově upravené problematice při vymezování nového chráněného pracovního místa, totiž na tuto skutečnost nemohou reagovat ani „prostředníci“ jiným způsobem, než výrazným navýšením ceny řádově o 10 a více %.

Aktuální nastavení náhradního plnění pro rok 2016 zůstává stejné. Firmy s více jak 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat OZP pracovníky, a to ve 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Dodavatelé náhradního plnění jsou pak limitováni výší, do které mohou své služby poskytovat. Ta se rovná 36násobku průměrné měsíční mzdy za 1 OZP, kterého zaměstnávají.

Náhradní plnění v roce 2016

Podmínky pro ukládání a plnění povinného podílu zůstávají pro rok 2016 nezměněné. Pořád tedy můžete splnit tento podíl 3 způsoby:

  • zaměstnáním OZP pracovníků
  • Náhradním plněním
  • Odvodem do státního rozpočtu

Stát stále ukládá dodavatelům náhradního podílu limit, do kterého mohou poskytovat své služby. Ten se rovná 36násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí daného roku. Proto doporučujeme sjednat si odběr náhradního plnění s dostatečným časovým předstihem.

Podívejte se, jaké výhody přináší náhradní plnění.